Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

 • Onder koop wordt hierna verstaan de verkoopovereenkomst die tussen de koper en De Kringwinkel is tot stand gekomen in de winkel van De Kringwinkel.
 • Onder levering wordt verstaan de levering van De Kringwinkel aan de koper van het door de koper gekochte goed.
 • Onder afhaling wordt verstaan het in ontvangst nemen van het gekochte goed door de koper in de winkel of magazijnen van De Kringwinkel.
 • Onder ophaling wordt verstaan het ophalen door De Kringwinkel van zaken die door de enkele afgifte aan De Kringwinkel of door schenking onherroepelijk eigendom worden van De Kringwinkel.
 • Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen De Kringwinkel en de klant met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.


2. Aansprakelijkheid en garantie:

 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de verkoop bon (kasticket) of de factuur, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de bon aangegeven kenmerken van de goederen geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een aan de verkoper toerekenbare tekortkoming.
 • De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door De Kringwinkel te koop aangeboden worden hetzij verworven werden via een schenking, hetzij door De Kringwinkel als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen werden toegeëigend.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aanvaardt de koper dat uit de omstandigheden waarin de goederen hem worden aangeboden moet worden afgeleid dat de kans zeer groot is dat deze goederen zijn behept met gebreken die niet door De Kringwinkel kunnen gekend zijn en dat het om tweedehands goederen gaat die niet voldoen aan de vereisten inzake veiligheid.
 • Er wordt overeengekomen tussen de partijen dat de aansprakelijkheid en de garantietermijn van De Kringwinkel beperkt is tot de duur van 12 maanden vanaf de levering van de goederen bestemd voor normaal particulier gebruik. Voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste 6 maanden na de levering of afhaling en waarvoor de garantie geldt, wordt het goed gedekt door de volgende garantie: indien mogelijk wordt het goed vakkundig hersteld, vervangen door hetzelfde of een gelijkaardig product.Indien geen van de voorgaande vormen van genoegdoening mogelijk is, zijn een prijsvermindering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst mogelijk.
 • Enkel De Kringwinkel zoals vermeld op het productpaspoort of kasticket is verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantie in toepassing van de garantiewetgeving. De koper moet elk gebrek aan overeenstemming melden aan De Kringwinkel binnen de 2 maanden na vaststelling ervan. De koper brengt het defecte goed samen met het kasticket en het productpaspoort terug naar De Kringwinkel waar het goed gekocht werd. Wanneer het goed waarvoor de garantie geldt door het Kringwinkelcentrum bij de klant werd geleverd, dan wordt het tot 6 maanden na de levering kosteloos terug opgehaald op het gelijkvloers niveau op het originele leveradres of een gelijkwaardige afstand. Voor verplaatsingen voor herstellingen waarvoor geen garantie geldt, worden verplaatsingskosten aangerekend volgens de in De Kringwinkel beschikbare tarieven. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen wanneer het gebrek van geringe betekenis is.
 • Voor herstellingen van gebreken waarvoor de consument aanspraak wenst te maken op de wettelijke garantie van de koper, dient hij zich te richten tot de verkoper. De verkoper komt niet tussen in het kader van de wettelijke garantie voor gebreken die werden hersteld door de koper zelf of door derden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verkoper.
 • De garantie dekt enkel het gebrek aan overeenstemming en vervalt indien het gebrek te wijten is aan de koper zelf, onder meer:
  • Als de schade veroorzaakt is door onoordeelkundig transport, val, schokken
  • Op het garantiebewijs of kasticket iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt
  • De sticker met het barcodenummer is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt
  • Het defect een gevolg is van waterschade, brand, ongevallen, bliksem of natuurrampen
  • Het defect veroorzaakt is door verkeerd gebruik, installatie, opzet, slecht onderhoud of nalatigheid
 • De garantie geldt niet voor onderdelen of hulpstukken waarvan de defecten te wijten zijn aan de normale slijtage van het goed.

3. Betalingen

 • Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van de kringloopwinkel, tenzij anders overeengekomen. Voor goederen die – max. 8 dagen – blijven staan voor ophaling of levering wordt minimaal 30% voorschot betaald.
 • Facturen zijn eisbaar op de maatschappelijke zetel van De Kringwinkel en contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle betalingen geschieden onder eisbaarheid van vroegere betalingen die onbetaald gebleven zijn.
 • Ingeval van niet-betaling behoudt De Kringwinkel het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen en eventuele afhalingen te schorsen mits hij de koper hiervan schriftelijk verwittigt.
 • Bij niet-betaling van het ganse bedrag op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het nog verschuldigde factuurbedrag verhoogd met intresten, begroot op 12% per jaar. Ingeval de volledige betaling niet volgt op uiterlijk de vijftiende dag na de verzendingsdatum van een aangetekende herinneringsbrief, dan is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het initiële factuurbedrag, met een minimum van 35 Euro.

4. Afhalingen

 • Indien de koper op de schriftelijk overeengekomen afhaaldatum de door hem gekochte goederen niet heeft afgehaald en De Kringwinkel niet schriftelijk heeft ingestemd met een verlenging van de afhaaltermijn (gelimiteerd tot ten hoogste 2 maanden), dan wordt de koop als ontbonden beschouwd en dan heeft De Kringwinkel recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 30 % van de overeengekomen koopsom. Eén en ander behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 • Indien De Kringwinkel de zaak niet tijdig heeft geleverd rekening houdend met de marge eigen aan de aard van de handel, op de overeengekomen datum, en de koper niet instemt met een verlenging van de overeengekomen leveringstermijn, dan heeft de koper recht op een forfaitaire schadevergoeding van maximaal 20% van de overeengekomen koopsom.

5. Levering

 • Goederen worden geleverd op het gelijkvloers. De leveringstarieven staan vermeld op de zonekaart. Deze kaart kan men raadplegen in De Kringwinkel.
 • Goederen worden door De Kringwinkel niet gemonteerd, noch gedemonteerd.
 • Tussen koper en De Kringwinkel kan overeengekomen worden dat de levering aan de koper van een gekochte zaak gepaard gaat met een schenking van een andere zaak aan De Kringwinkel. Beide overeenkomsten staan echter volledig los van elkaar.

6. Klachten

 • Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van De Kringwinkel en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper.
 • De koper bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.


Indien één van de onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.